Now showing items 1-1 of 1

  • Search for Invisible Decays of Sub-GeV Dark Photons in Missing-Energy Events at the CERN SPS 

    Autor: Banerjee, D; Burtsev, V; Cooke, D; Crivelli, P; Depero, E; Dermenev, A V; Donskov, S V; Dubinin, F; Dusaev, R R; Emmenegger, S; Fabich, A; Frolov, V N; Gardikiotis, A; Gninenko, S N; Hosgen, M; Kachanov, V A; Karneyeu, A E; Ketzer, B; Kirpichnikov, D V; Kirsanov, M M; Kovalenko, Sergey G; Kramarenko, V A; Kravchuk, L V; Krasnikov, N V; Kuleshov, S V; Lyubovitskij, V E; Lysan, V; Matveev, V A; Mikhailov, Yu V; Myalkovskiy, V V; Peshekhonov, V D; Peshekhonov, D V; Petuhov, O; Polyakov, V A; Radics, B; Rubbia, A; Samoylenko, V D; Tikhomirov, V O; Tlisov, D A; Toropin, A N; Trifonov, A Yu; Vasilishin, B; Vásquez-Arenas, G; Ulloa, P; Zhukov, K; Zioutas, K Año: 2017N° de proyecto: 1150792Tipo: ArticuloPrograma: FONDECYT